Veel gestelde vragen TeleToets

 

Inschrijfproces
 • Op welke wijze moeten kandidaten worden aangemeld voor een digitaal examen?
  Hiervoor zal een Excel-bestand worden aangeleverd aan het ROC, waarin bepaalde (kandidaat)gegevens moeten worden ingevuld. Na het invullen moet het Excel-document worden opgeslagen als CSV MS-DOS formaat. Met behulp van het programma TeleDeelnemerImport, dat ook ter beschikking zal worden gesteld van het ROC, kunnen de kandidaten worden ingelezen in het toetssysteem en worden gekoppeld aan het af te leggen examen. Het inschrijfproces staat beschreven in de handleiding.
 • Kun je in het CSV-bestand aangeven dat een kandidaat of kandidaten met dyslectie extra tijd voor het examen moeten krijgen?
  Nee, dat kan niet. De gemachtige van het ROC kan tijd bijgeven tijdens de afname van het examen. De tijd die bijgegeven moet worden moet dan wel reeds verstreken zijn.
 • Het is mogelijk om een kandidaat 2x in te schrijven voor hetzelfde examen. Wordt hiervan melding gemaakt door het toetssysteem?
  Ja, het is mogelijk om een kandidaat 2x in te schrijven voor eenzelfde examen. Een tweede inschrijving kan namelijk bedoeld zijn voor een herkansing. Door het systeem wordt hier geen melding van gemaakt. Per inschrijving krijgt de kandidaat een uniek examennummer. Zolang het tweede nummer niet verstrekt wordt aan de kandidaat is het niet mogelijk het examen 2x af te nemen.
 • Wie kan kandidaten opgeven voor een examen?
  Een gemachtigde van het ROC. Die kan een account aanvragen via het aanvraagformulier op deze website. De gemachtigde krijgt bepaalde rechten in het toetssysteem.
 • Kun je tijdens het inschrijfproces zien, hoe lang een examen duurt?
  Nee, dit is niet zichtbaar. Tijdens afname is de examentijd op het beeldscherm zichtbaar voor de kandidaat.
 • Bij het inlezen van kandidaten via TeleDeelnemerImport, worden meerdere schermen getoond, waarin niets hoeft of kan worden ingevuld.
  Kunnen deze stappen niet worden overgeslagen in het inschrijfproces?

  Nee, vooralsnog is dit niet mogelijk.
 • Bij het inlezen van kandidaten via TeleDeelnemerImport, middels een CSV-bestand, krijg ik pas verderop in de inschrijfprocedure de melding dat de procedure niet afgemaakt kan worden. De oorzaak blijkt dan, dat de verplichte velden in het CSV-bestand niet (allemaal) of niet correct zijn ingevuld.
  Kan dat niet direct gemeld worden bij het openen van het CSV-bestand?

  Nee, vooralsnog is dit niet mogelijk. Een verzoek voor aanpassing is in behandeling.
 • Een examen wordt nu voor minimaal een dag (24 uur) of een periode worden klaargezet.
  Kan een examen ook voor een bepaald tijdstip van de dag worden klaargezet en weer worden gesloten?

  Nee, dit is niet mogelijk.
 • Kan de uitnodiging voor een examen vanuit het toetssysteem per e-mail verzonden worden naar de kandidaten?
  Deze functie is beschikbaar binnen TeleToets, maar kan alleen voor alle scholen tegelijkertijd worden aan -of uitgezet. Er is daarom voor gekozen deze optie voorlopig niet aan te bieden.
 • Kan de datum van een examenevenement, waarvoor al een hele klas is ingeschreven, in één keer worden gewijzigd voor die klas?
  Nee, dit kan niet. De datum kan per kandidaat gewijzigd worden of de klas kan opnieuw worden ingelezen middels het CSV-bestand, waarin de nieuwe datum is opgenomen.
 • Kun je in TeleToets eerst een examen selecteren en daarna een of meerdere kandidaten, die al bekend zijn in het systeem, inschrijven?
  Nee, deze functie is niet beschikbaar in TeleToets.

 

Systeemeisen
 • Welke eisen worden er gesteld aan de ICT-structuur van het ROC?
  De systeemeisen zijn te vinden in het document ‘Afnameprotocol gebruik TeleToets’, dat op deze website staat.
 • Is de dataverbinding met TeleToets beveiligd?
  De dataverbinding met TeleToets is een beveiligde SSL verbinding. Echter TeleToets voorziet niet in een secure lock-down zoals Facet of QMP.
 • Kunnen de examens ook op Apple-devices, laptops en tablets worden afgenomen?
  In de systeemeisen is vermeld welke systemen ondersteund worden. Afname op tablets en Apple MacBooks is vooralsnog niet ondersteund.
 • Is het mogelijk om het examen te beveiligen en de toegang tot internet af te schermen?
  Een mogelijkheid om internet af te schermen is te werken met een SEB-browser. Deze SEB-browser werkt goed in combinatie met TeleToets. Via de volgende link is meer informatie te vinden over SEB: www.safeexambrowser.org.

 

Afname
 • Kan een kandidaat bij wijze van spreken thuis zijn theorie-examen maken?
  Voor afname van een examen zijn de unieke examenlink en de unieke inlogcode voor de kandidaat noodzakelijk. Indien deze verstrekt zouden worden kan externe afname plaatsvinden. De inlogcode mag echter uitsluitend op school aan de kandidaat verstrekt worden, direct voorafgaand aan het examen. Dan kan het examen alleen op dat moment op school gemaakt worden.
 • Wat moet personeel van een ROC (examinatoren, leden van de examencommissie, administratieve medewerkers, ………) weten en kunnen om met de digitale instrumenten te kunnen werken?
  Er is een handleiding beschikbaar en er zal een richtlijn voor afname worden gepubliceerd.
 • Vallen de kosten van gebruik van digitale exameninstrumenten binnen de reguliere Stem-overeenkomst?
  Ja, deze vallen binnen de Stem-overeenkomst.
 • Kan de lettergrootte van het examen worden aagepast op het beeldscherm?
  Nee, vooralsnog is dit niet mogelijk.
 • Kunnen kandidaten met dyslectie extra tijd voor het examen krijgen?
  Ja, dat kan. De gemachtige van het ROC kan tijd bijgeven. Maar dit kan pas nadat het examen is gestart. De tijd die men bij wil geven moet dan, sinds de start van het examen, wel reeds verstreken zijn. Moet bijvoorbeeld 10 minuten worden bijgegeven, dan kan dit pas op het moment dat het examen al 10 minuten aan de gang is.
 • Kun je een luisterfragment bij de taalexamens stopzetten om een vraag te beantwoorden en vanaf dat punt verder luisteren voor de volgende vraag?
  Nee, vooralsnog is dit niet mogelijk. Dit verzoek is in behandeling.
 • Is het mogelijk om papieren examens uit het toetssysteem te halen?
  Nee, dit is niet mogelijk. De examens kunnen uitsluitend via beeldscherm worden afgenomen.
 • Is het mogelijk examens voor te lezen (claroread) vanaf het beeldscherm?
  Het toetssysteem heeft hier geen voorzieningen voor, echter zijn er diverse tools beschikbaar die hierin kunnen voorzien (o.a. Claroread).
 • Kunnen er schrijfexamens worden afgenomen met het toetssysteem?
  Nee, hierin is niet voorzien, omdat dit voor de aangeboden examens niet nodig is.
 • Is het mogelijk de klok uit te zetten die onderin het scherm meeloopt?
  Nee, de klok is vast ingesteld voor alle afnames.

 

Resultaten
 • Hoe worden de resultaten van een examen aan het ROC bekend gemaakt?
  De gemachtigde van het ROC kan de resultaten zelf genereren via een rapportage vanuit het toetssysteem.
 • Hoe worden de resultaten van een examen aan de kandidaat bekend gemaakt? Individueel of middels een groepslijst?
  Met de standaardrapportage vanuit het toetssysteem kan alleen een groepslijst gegenereerd worden. De gemachtigde van het ROC kan de resultaten per kandidaat wel inzien.
 • Is een koppeling aan het leerlingvolgsysteem mogelijk?
  Nee, er zijn wel webservices beschikbaar binnen TeleToets om dit soort koppelingen te maken, echter binnen de inrichting voor de ROC’s is deze optie niet beschikbaar gesteld. Resultatenlijsten kunnen wel als Excel-bestand worden geexporteerd om daarna ingelezen te kunnen worden in het leerlingvolgsysteem.
 • Is de tijd, die een kandidaat voor een examen heeft gebruikt, te zien door de docent?
  De gebruikte tijd is in de huidige rapportages niet zichtbaar voor de gemachtigde van het ROC. Wel kan per individuele kandidaat de gebruikte tijd geraadpleegd worden.
 • Kunnen de resultaten van een groep examenkandidaten per klas worden gegenereerd?
  Dit kan niet vanuit de standaardrapportages binnen het toetssysteem. De groepslijst kan wel geexporteerd worden naar Excel. Daarna is te selecteren op klas, als de klas bij het inlezen in het CSV-bestand is ingevuld.
 • Kunnen meerdere examenresultaten per kandidaat worden gegenereerd?
  Binnen de huidige rapportages kan er enkel per examenproduct gerapporteerd worden.
 • Is het mogelijk de examenresultaten per kandidaat uit te printen voor in het examendossier?
  Binnen de huidige rapportages kan dit niet. Per kandidaat is het wel mogelijk om een resultatenlijst uit te printen.
 • Kunnen gemaakte examens worden ingezien?
  Digitaal is voor de kandidaat geen mogelijkheid het examen direct in te zien. Echter op verzoek kan het examen achteraf ingezien worden op locatie Examenservices.