Uitgangspunten voor afname en beveiligingsaspecten

 

Sinds Stem de theorie-examens standaard in de instrumentenmix heeft opgenomen blijkt tijdens voorlichtingsbijeenkomsten op scholen dat docenten hier veel vragen over hebben. Zij zijn onzeker of zij hun studenten wel goed genoeg kunnen voorbereiden op het examen. Het liefst zouden zij de theorie-examens willen inzien.

Dit doet Stem niet. Daar zijn meerdere redenen voor.
Ten eerste bestaat de kans dat docenten hun leerlingen niet meer breed zullen opleiden en zij zich alleen nog op het examen zullen focussen. De uiterste consequentie daarvan zou kunnen zijn dat een school het verwijt van een frauduleuze handeling aan haar broek krijgt.
Ten tweede zou een docent, die achteraf aantekeningen maakt van het examen dat hij heeft ingezien, die aantekeningen kunnen kwijtraken. Daarmee wordt het risico gelopen dat het examen op straat komt te liggen, waardoor de betreffende examenvragen waardeloos worden.

 

Waardering en begrip

Stem heeft waardering en begrip dat docenten en andere betrokkenen binnen de scholen behoefte hebben aan (meer) informatie over de theorie-examens. Daarom is er in het bestuur van de stichting gesproken over de rollen en rechten van personen op de ROC’s én de maatregelen die genomen moeten worden om de veiligheid van de theorie-items veilig te stellen.

Lees meer via over de besluiten van het Bestuur mbt het belang vanuit betrokkenen:

  • Docent: opleiden tot de juiste kennis
  • Examenbureaus en soms docenten: examens inplannen
  • Leerlingadministratie en/of het examenbureau: resultaten ophalen en registreren
  • Student: voorbereiding op herexamen
  • Examencommissie: examens vaststellen en bezwaren beoordelen

 

‘Disclaimer’

Het is helaas niet mogelijk om het systeem voor 100% te beveiligen tegen oneigenlijk gebruik. Stem hecht aan het voorkomen van oneigenlijk gebruik en steekt om die reden in op de bewustwording, van de gevoeligheid én het belang van vertrouwelijkheid rondom de examenbank Stem doet dit bij scholen en alle betrokkenen van het examen.

 

Tekenen voor geheimhouden en tekenen voor bevoegdheden in het toetssysteem

Om te zorgen dat gebruikers zich terdege bewust zijn van de gevoeligheid van de gegevens én van hun verantwoordelijkheden daarin, heeft het bestuur van Stem besloten om zowel de personen die toegang krijgen tot delen van het systeem, als degene(n) die bepaalt (bepalen) wie welke bevoegdheid(-heden) krijgt, apart te laten tekenen voor (toezien op) geheimhouding en voor (toezien op) correct en niet-oneigenlijk gebruik van hun expliciet te benoemen bevoegdheid(-heden) conform de vastgestelde gedragsregels.

Concreet betekent dit dat toegang voor medewerkers in het toetssysteem alleen kan worden aangevraagd (dus ondertekend) door degene die de overeenkomst met Stem heeft getekend. Deze persoon tekent ook voor het naleven van gedragsregels, gebruiksrechten en geheimhouding (artikel 4 tot en met 6 in de overeenkomst). Hierop is één keer een mandaatregeling van toepassing. Deze persoon kan daarmee aangeven welke andere persoon ook bevoegd is te tekenen voor toegang tot het toetssysteem.

 

Protocol voor afname

Naast de toegang van personen is er tevens een protocol voor afname geformuleerd. Dit protocol is een afgeleide van het protocol voor afname van de centrale taal- en rekenexamens. Eerder leek dat een aangelegenheid voor de individuele scholen. Gezien de gevoeligheid rondom veiligheid van de examens reikt Stem deze informatie zelf aan, zodat daarover geen discussie kan ontstaan.