Vaststellen van examens

Stem gebruikt voor het vaststellen van examens een getrapte verantwoordelijkheid. Hierdoor komt het proces van vaststellen gedegen tot stand en kan Stem de kwaliteit van de producten die worden opgeleverd goed borgen. Deze getrapte verantwoordelijkheid leidt er ook toe dat er meerdere ROC’s betrokken zijn bij de vaststelling, met daarbij de aanname dat de examens dan breed gedragen worden.

 

Reglement vaststellen examens

 

Commissie van Deskundigen

De Commissie van Deskundigen kijkt gedetailleerd naar de inhoud van de examens. Het kan hier gaan om zowel opdrachten en proeven als geheel, als ook om de beoordeling in de BPV en items voor de theorie-examens. De Commissie van Deskundigen geeft een advies op detailniveau van de aangeboden onderdelen en adviseert de Vaststellingscommissie. Er zijn verschillende commissies actief, zodat elke commissie een advies kan geven over de exameninstrumenten van een specifieke deelbranche.

Vaststellingscommissie

In de Vaststellingscommissie zijn de sectoren M-C-T vertegenwoordigd. De Vaststellingscommissie beoordeelt de totale examenmix aan de hand van het Meta-B-instrument.

De instrumenten die binnen Stem nieuw ontwikkeld worden, zullen in ieder geval ter vaststelling worden aangeboden. Daarnaast zullen aanpassingen in bestaande instrumenten besproken worden. Daar waar nodig zullen de aangepaste instrumenten opnieuw worden vastgesteld. Dit laatste is het geval als beoordelingscriteria wijzigen en/of als er gewijzigde richtlijnen voor de organisator of beoordelaar gaan gelden. Stem blijft gelegenheid bieden aan ROC’s om eigen instrumenten te laten beoordelen door de Vaststellingscommissie van Stem.

Bestuur

Het Bestuur is formeel verantwoordelijk voor de vaststelling van de examens die Stem beschikbaar stelt. Ook in het Bestuur zijn onderwijs en bedrijfsleven vertegenwoordigd.
De verantwoordelijkheden in schema: